Pawel Gorecki
Wprowadzenie do PL/SQL i jezyk PL/SQL

Aplikacje bazodanowe w Internecie
Spis tresci

 1. Deklaratywne wiezy spojnosci
  1. CREATE TABLE
  2. ALTER TABLE
 2. System SQL*Plus
 3. Jezyk PL/SQL
  1. Bloki
  2. Zmienne i stale
  3. Instrukcja SELECT
  4. Obsluga bledow
  5. Instrukcje PL/SQL
  6. Typ wierszowy
  7. Kursory
  8. Wyjatki
  9. Rekordy PL/SQL
  10. Tabele PL/SQL
  11. Procedury i funkcje
  12. Pakiety
  13. Wyzwalacze
 4. Literatura


1. Deklaratywne wiezy spojnosci.


1.1. CREATE TABLE

Mozna je okreslac za pomoca instrukcji SQL-a: CREATE TABLE, ALTER TABLE lub wyzwalaczy.

Skladnia

  
  CREATE TABLE name (
     column datatype [DEFAULT expr] [column_constraint] ... 
      | table_constraint 
     [, column datatype [DEFAULT expr] [column_constraint] ... 
      | table_constraint ] ...      
   )

  column_constraint: 
  [CONSTRAINT constraint_name]
  { [NOT] NULL | UNIQUE | PRIMARY KEY | 
   REFERENCES table [(column)] [ON DELETE CASCADE] |
   CHECK (condition) 
  }
 
  table_constraint:
  [CONSTRAINT constraint] 
  { {UNIQUE | PRIMARY KEY} (column [,column] ...) 
   | FOREIGN KEY (column [,column] ...) 
    REFERENCES table [(column [,column] ...)] [ON DELETE CASCADE] 
   | CHECK (condition) } 
    

Uwaga: niektore klauzule sa pominiete - wiecej informacji w pomocach Oracla. 

Klauzula CONSTRAINT nadaje nazwe wiezom. Mozemy ja wykorzystac np.: do ich wylaczenia lub wlaczenia.

Wiezy:


1.2. ALTER TABLE

Mozemy uzyc tej instrukcji m.in do:


2. System SQL*Plus

Jest to interakcyjny system umo¿liwiaj¹cy wprowadzanie i wykonywanie:

Mozna go wykorzystac do tworzenia bardzo prostych aplikacji.

Polecenia:


3. Jezyk PL/SQL

Jest to podstawowy jezyk pisania aplikacji w Oraclu. Jest dostepny w wielu programach narzedziowych Oracla.


3.1. Bloki

Sa to podstawowe jednostki PL/SQL

Skladnia:

 
  [DECLARE 
    -- sekcja dekalracji ] 
  BEGIN 
    -- instrukcje 
  [EXCEPTION 
    -- obsluga wyjatkow ] 
  END; 


Bloki moga byc zagniezdzone. W sekcji instrukcji oprocz konstrukcji
PL/SQL moga wystapic instrukcje SQL: DELETE, INSERT, UPDATE, SELECT, COMMIT, ROLLBACK


3.2. Zmienne i stale.

Skladnia deklaracji:

ident datatype [CONSTANT] [NOT NULL] [:=expr];

Typy dostepne z SQL-a, ponadto:

Uwaga: nazwy zmiennych musza byc rozne od nazw kolumn.

Mozna uzywac innych zmiennych:


3.3. Instrukcja SELECT

Umieszczona w bloku PL/SQL nie powoduje wypisywania wynikow na ekran.

Ma tez szczegolna skladnie:

SELECT expr1,expr2,...
INTO var1,var2,... 
FROM table1,table2...
[WHERE...]
[GROUP BY...]
[HAVING...]
[FOR UPDATE OF...]

Taka instrukcja musi zawsze zwrocic jeden wiersz. Wpp zostana podniesione odpowiednie wyjatki: too_many_rows lub no_data_found.

Klazula INTO powoduje umieszczenie wyniku zapytania na zmiennych: var1,....
Znaczenie FOR UPDATE OF...

Atrybuty zapytan (dotyczy ostatnio wykonywanego zapytania):


3.4. Obsluga bledow.

Zmienne systemowe zwiazane z obsluga bledow:

Wypisywanie na ekranie:

  dbms_output.Put_line(txt_expr)
Np.: 
  dbms_output.Put_line('abc'||zmienna_txt||to_char(1023));
Ale przedtem w SQL*Plusie ustawiamy: 
  SET ServerOutput ON
3.5. Instrukcje PL/SQL.

Standardowe konstrukcje:

  IF warunek THEN instrukcje; 
  [ELSIF warunek THEN instrukcje; ] 
  [ELSIF ...]   
  [ELSE instrukcje; ]
  END IF; 

  LOOP 
    instrukcje z 
     EXIT lub EXIT WHEN warunek;
  END LOOP; 

  WHILE warunek LOOP 
    instrukcje;
  END LOOP; 

  FOR licznik IN [REVERSE] dolna_granica..gorna_granica LOOP 
    instrukcje;
  END LOOP; 


Ponadto instrukcja GOTO:

   ...  
   GOTO gdzies;  -- skocz do instrukcji za etykieta
   ...
   <gdzies>   -- etykieta
   ... 


Instrukcja pusta:

   NULL; 3.6. Typ wierszowy.

W deklaracji zmiennych typu wierszowego piszemy na okreslenie typu:

    table_name%ROWTYPE   


Nie mozna odwolywac sie do calego rekordu - uzywamy notacji kropkowej.

Np.:

  DECLARE 
   Rekosoba OsobaTbl%ROWTYPE; 
  BEGIN 
   SELECT * 
   INTO Rekosoba
   FROM OsobaTbl
   WHERE Name='Ziutek';
   dbms_output.putline(Rekosoba.street||'-'||to_char(Rekosoba.id));
  END;
3.7. Kursory.

Kursor jest specjalnym buforem umozliwiajacym dostep do wynikow zapytan.

Deklaracja:

  CURSOR nazwa IS instrukcja_select; -- bez INTO

Korzystanie:

  OPEN nazwa;           -- otworz kursor


W petli wykonujemy:


FETCH nazwa INTO zmienna,...; -- przechwyc rekord(y)
EXIT WHEN nazwa%NOTFOUND; -- sprawdz czy jestesmy na koncu


Na koniec:

CLOSE(nazwa); -- zamknij kursor


Atrybuty kursora:

Chcac wykonywac modyfikakcje na wierszach (usuwanie, zmiany) nalezy zalozyc na nie blokady. Sluzy do tego klauzula w instrukcji SELECT:

FOR UPDATE OF column, column...,

ktora nalezy umiescic w deklaracji kursora.
Nastepnie w instrukcji INSERT lub DELETE zamiescic klauzule:

  WHERE CURRENT OF kursor


Np.:

  DECLARE 
   Rekosoba OsobaTbl%ROWTYPE; 
   CURSOR kursor IS 
    SELECT name,id FROM OsobaTbl 
    FOR UPDATE OF id;
  BEGIN 
   OPEN kursor;
   LOOP 
    FETCH kursor INTO Rekosoba; 
    EXIT WHEN kursor%NOTFOUND;
    IF Rekosoba.id=0
     THEN UPDATE Osoba SET id=id+1 
     WHERE CURRENT OF kuror;
    END IF;
   CLOSE kursor;
  END;
   


3.8. Wyjatki.

Wyjatki definiowane przez programiste:

  name EXCEPTION;


Podnoszenie (sekcja instrukcji):

 RAISE name;

Obsluga (sekcja EXCEPTION):

  WHEN name THEN instrukcje;    -- obsluz wyjatek name
  WHEN others THEN instrukcje;   -- obsluz wszystkie nie obsluzone

Podnoszenie wyjatku powoduje przerwanie wykonywania instrukcji i przekazanie sterowania do sekcji wyjatkow. Jesli tam nie nastapi jego obsluga to przekazanie nastapi do sekcji nadrzednej itd. Jesli nikt nie obsluzy wyjatku to zostanie przekazany do aplikacji wolajacej bloki PL/SQL-a.


3.9. Rekordy PL/SQL.

Rekordy PL/SQL sa rozszerzeniem typu wierszowego. Ma podobne do niego wlasnosci:

 DECLARE: 
   TYPE typ_rec_name IS RECORD  
    ( 
     ... deklaracje kolumn ...
    );
   rec_name typ_rec_name;
3.10. Tabele PL/SQL.

Sa to dwuwymiarowe i dwukolumnowe tabele. Pierwsza kolumna jest indeks typu BINARY_INTEGER. Druga kolumna jest wartoscia i moze byc dowolnego typu z typow wyzej wymienionych. Liczba wierszy jest nieograniczona. Umozliwiaja przesylanie duzych ilosci danych.

Deklaracje:

 TYPE type_name IS 
 TABLE OF typ_danych [NOT NULL]
 INDEX BY BINARY_INTEGER;


Np.: typ_danych moze byc postaci:

 table.column%TYPE
 table%ROWTYPE
 jakis_typ_rekordowy
 jakis_typ_standardowy

Deklaracja zmiennej typu tabelowego:

 tab type_name;

Funkcje i procedury moga przyjmowac i zwracac wartosci typu tabelowego.
Do zmiennych typu tabelowego odwolujemy sie przez indeks:

  tab(i);

Atrybuty tabel PL/SQL:

 tab.EXISTS(i)       -- czy i-ty jest okreslony 
 tab.COUNT         -- liczba eltow
 tab.FIRST         -- pierwszy element tabeli
 tab.LAST         -- ostatni element tabeli
 tab.PRIOR(i)       -- poprzednik i-tego 
 tab.NEXT(i)        -- nastepnik i-tego
 tab.DELETE        -- usun zawartosc tabeli
 tab.DELETE(i)       -- usun i-ty element
 tab.DELETE(i,j)      -- usun elementy od i do j

Przyklad uzycia tabeli PL/SQL:

  LOOP
    i:=i+1;         -- zmienna typu BINARY_INTEGER
    FETCH c1 INTO tab(i);  -- c1 - kursor 
    EXIT WHEN c1%NOTFOUND; 
  END LOOP;

  FOR rec IN (SELECT name FROM anySQLtable) 
  LOOP
    n:=n+1;        -- zmienna typu BINARY_INTEGER
    tab(n):=rec.name;    
  END LOOP;


3.11. Procedury i funkcje.

Definicja procedury:

CREATE [OR REPLACE] 
PROCEDURE nazwa (lista_parametrow_formalnych) 
[AS|IS] 
blok PL/SQL bez slowa DECLARE

Klauzula OR REPLACE pozwala na zmiane istniejacych procedur (i rowniez innych obiektow). Lista parametrow formalnych ma postac:

 var1 [IN|OUT|IN OUT] type [, ...]

Typy parametrow:

Definicja funkcji:

CREATE [OR REPLACE] 
FUNCTION nazwa (lista_parametrow_formalnych) 
RETURN typ
[AS|IS] 
blok PL/SQL bez slowa DECLARE

Procedura lub funkcja moze podniesc swoj wlasny blad:

 Raise_application_error(numer_bledu,tresc_komunikatu) 

Nr bledu powinien byc z przedzialu: -20000..-20999

Informacje o procedurach i funkcjach:

 DESCRIBE PROCEDURE name
 DESCRIBE FUNCTION name

Jesli zmieniaja sie obiekty zwiazane z funkcja lub procedura, to Oracle automatycznie dokonuje ich kompilacji. Dane o kompilacji mozna odczytac w nastepujacy sposob:

 SELECT status 
 FROM user_objects
 WHERE object_name = 'nazwa_procedury'

Jesli status jest rowny INVALID to procedura wymaga kompilacji, ktora mozemy przeprowadzic:

 ALTER PROCEDURE nazwa_procedury COMPILE; 

Uprawnienia do uzycia procedury mozna nadac tak:

 GRANT EXECUTE 
 ON nazwa_procedury
 TO jakas_osoba;

Funkcje i procedury mozna przeladowywac.


3.12. Pakiety.

Umozliwiaja grupowanie kursorow, zmiennych, stalych, procedur, funkcji i wyjatkow w wieksze jednostki.

Pakiety skladaja sie z czesci publicznej (specyfikacja) i prywatnej (implementacja).

Deklaracja specyfikacji:

 CREATE [OR REPLACE] 
 PACKAGE name 
 AS 
  deklaracje obiektow publicznych
  specyfikacja naglowkow fcji/procedur
 END name;

Czesc implementacyjna:

 CREATE [OR REPLACE] 
 PACKAGE BODY name 
 AS  
  Definicje obiektow publicznych i prywatnych
 END name;3.13. Wyzwalacze.

Sa to specjalne procedury uruchamiane podczas zajscia operacji na bazie danych. Sluza przede wszystkim do testowania warunkow spojnosci i wykonywanie pewnych stalych czynnosci na b.d.

Wyrozniamy wyzwalacze wierszowe (wykonywane dla kazdego wiersza zwiazanego z instrukcja modyfikujaca - FOR EACH ROW) lub wyzwalacze dla instrukcji. Zaleza od tego czy ma byc wykonywany przed (BEFORE) czy po (AFTER) operacji. Wyzwalacze dotycza instrukcji: INSERT, DELETE, UPDATE.

Skladnia:

 CREATE [OR REPLACE] TRIGGER name
 [BEFORE|AFTER] 
 [specyfikacja instrukcji]
 ON tabela
 [FOR EACH ROW [WHEN cond]] 
 blok PL/SQL bez DECLARE

'specyfikacja instrukcji' jest ciagiem nazw: INSERT -- wyzwalacz dla instrukcji INSERT UPDATE [OF kol,...] -- wyzwalacz dla instrukcji UPDATE [kolumn kol,...] DELETE -- wyzwalacz dla instrukcji DELETE polaczonych slowem OR.

Klauzula WHEN z warunkiem (wystepujaca z FOR EACH ROW) powoduje uruchomienie wyzwalacza dla wiersza jesli jest spelniony warunek.

Wykonanie Raise_application_error(nr_bledu,tekst) powoduje anulowanie wykonania instrukcji, z ktora jest zwiazany.

Kolejnosc wykonywania wyzwalaczy:

W wyzwalaczu mozna odwolywac sie do starych i nowych wartosci w wierszu:

Specjalne zmienne systemowe informuja o typie operacji:

W wyzwalaczach nie wolno uzywac operacji zwiazanych z transakcjami: COMMIT, ROLLBACK.

Ograniczenia w uzyciu wyzwalaczy:

 1. Nie mozna zmieniac wartosci w kolumnie klucza glownego, jednoznacznego lub obcego w tabeli ograniczajacej, tzn. takiej z ktorej nastepuje bezposrednie lub posrednie odwolanie do tabeli wyzwalacza za pomoca wiezow spojnosci deklaratywnej.
 2. W wyzwalaczu nie wolno czytac wartosci (SELECT... w wyzwalaczu AFTER) w tabeli zmienianej, tzn. w tabeli wyzwalacza lub tabeli odwolujacej sie do tabeli wyzwalacza poprzez wiezy ON DELETE CASCADE.

W przypadku uzycia niedozwolonego wyzwalacza wystapi blad.

Operacja na wyzwalaczach:

 ALTER TRIGGER name [ENABLE|DISABLE]  -- wlacz/wylacz wyzwalacz
 DROP TRIGGER name           -- usun

Dane o wyzwalaczach sa przechowywane w perspektywie User_triggers.


4. Literatura.


e-mail:pgorecki@students.mimuw.edu.pl

Copyright © PG 1997
Most recent revision 2. November 1997